Produktu sertifikācija Eiropas Savienība EK atbilstības sertifikātu CE marķējuma CE zīmes testēšanai ES saskaņotu Eiropas standartu atbilstības RoHS

INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION

Notified Body number: 2549
INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION
Eiropas produktu sertifikācija
Eiropas Savienības Jaunās un Globālās pieejas Direktīvas
CE marķējums, CE zīme
Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi
Mašīnu Direktīva 2006/42/EK
Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2014/30/EK
Produkcijas Atbilstības novērtējums Mašīnu direktīvai 2006/42/EK
EN ISO 12100:2010 Mašīnu drošība.
Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2014/35/EK (2006/95/EK)
Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2014/30/EK (2004/108/EK)
Mašīnu un mehānismu Eiropas standarti
Mašīnbūves saskaņotie standarti
Direktīva 2011/65/ES, Atbilstība RoHS Ministru kabineta noteikumi Nr.84
Direktīva 2001/95/EK (VPDD) par produktu vispārēju drošību
Izcenojumi
REGULA (EK) Nr. 765/2008, LĒMUMS NR. 768/2008/EK, REGULA (EK) Nr. 764/2008
Sūdzības un apelācijas
Izsniegtie sertifikāti
Kontakti

Eiropas produktu sertifikācija

Sertifikācija dažāda veida produkcijai Eiropas Savienībā ir obligāta novērtēšanas prasība, lai apliecinātu šīs produkcijas atbilstību ES direktīvām un harmonizēto standartu prasībām.

SIA "International Center for Quality Certification-ICQC", Latvija, Jūrmala (userfiles/File/Accreditation(1).pdf akreditācija LATAK – Ministru kabineta noteikumi Nr.195 Rīgā 2008.gada 25.martā Mašīnu drošības noteikumi, Direktīva 2006/42/EK, Direktive 2014/30/EK Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 208 Rīgā 2016. gada 12. aprīlī 
Diezgan liela daļa produkcijas, kurai jāatbilst ES direktīvām, nosaka minimālas drošības prasības, nedrīkst tikt palaistas Eiropas Savienības tirgū, nepiemērojot šim produktam vai iepakojumam CE zīmi (CE marķējumu). Eiropas Savienībā valsts iestādes kontrolē sava tirgus produkcijas apgrozījumu, kas attiecas uz sertifikācijas procedūru ar CE zīmes ( CE mark) marķējuma tiesībām. Katrā no Eiropas Savienības valstīm, produkta drošība cilvēkam un apkārtējai videi tiek pielīdzināta valsts drošībai. Notification ATEX.
Neatkarīgs produkcijas (izstrādājuma) atbilstības apliecinājums harmonizētajiem ES standartiem un Jaunās pieejas direktīvām ( New Approach Directives) dod iespēju brīvi realizēt produkciju visā Eiropas Savienības tirgū.
Eiropas Savienības Atbilstības Sertifikāts, kas iegūts vienā no Eiropas Savienības valstīm (EEC), derīgs visās Eiropas Savienības valstīs. Jūs iegūstot atļauju marķēt savu produkciju ar CE zīmi, atverat savai produkcijai diezgan lielu un perspektīvu tirgu Eiropas Savienībā. CE marķējums parāda to, ka Jūs tiecaties būt priekšā konkurentiem kā arī klientiem sniedzat tikai kvalitatīvu un drošu produkciju.
Eiropas Savienības dalībvalstīm nav tiesību ierobežot produkcijas laišanu ES iekšējā tirgū no trešajām valstīm, kura ir marķēta ar CE zīmi. Produkcijas izvietošana no trešajām valstīm tiek reglamentēta ar 765/2008/EC Regulu, kas atceļ agrāk pieņemto 339/93/EEC Regulu.
Eiropas Savienības dalībvalstis veic ES iekšējā tirgus uzraudzību sākot ar produkcijas ievešanu uz Eiropas Savienības ārējām robežām, organizējot efektīvu kontroli, lai konstatētu nedrošu produkciju, produkciju bez CE marķējuma, kad marķējums ir obligāts. ES uzraudzības struktūras ir tiesīgas nepieļaut produkcijas ievešanu Eiropas Savienības teritorijā brīvai produkcijas izvietošanai.
 • Pasūtītājs iesniedz pieteikumu sertifikācijai, kurā norāda pamatinformāciju par savu uzņēmumu un produktiem, uz kuriem attiecas sertifikācija.
 • Pasūtītājs saņem no sertifikācijas iestādes dokumentu paketi, kurā aprakstītas sertificēšanas prasības.
 • Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas, sertifikācijas iestāde un pasūtītājs paraksta līgumu par sertifikācijas veikšanu.
 • Pēc līguma parakstīšanas pasūtītājs veic sertifikācijai paredzēto iekārtu piegādi uz sertifikācijas iestādes biroju vai arī ja papildus norādīts, uz darbuzņēmēja sertifikācijas iestādes biroju. Attiecīgo vienošanās gadījumos, iespējama arī sertifikācijas iestādes ekspertu izbraukšana uz uzņēmumu.
 • Sertifikācijas iestādes vai arī darbuzņēmēju sertifikācijas iestādes eksperti veic pasūtītāja produkcijas parauga izpēti un iesniegto dokumentu izvērtēšanu. Rezultātā eksperti iesniedz sertifikācijas direktoram atskaiti par produkcijas parauga izpētes iegūtajiem rezultātiem tālāku lēmumu pieņemšanai.
 • Gadījumā, ja produkcija atbilst prasībām un ES direktīvām, sertifikācijas direktors pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta izdošanu pasūtītāja produkcijai saskaņā ar tās atbilstību produkcijai piemērotajām prasībām un ES regulām.
 • Gadījumā, ja produkcija neatbilst prasībām un ES direktīvām, pasūtītājs saņem ziņojumu, kurā norādīts , kādas produkta īpašības neatbilst prasībām un ES standartiem, kā arī sniedz ieteikumus, lai novērstu produkta trūkumus.
 • Gadījumā, ja pasūtītājs, pamatojoties uz sertifikācijas iestādes ieteikumiem, pilnveido savu produktu (korektīvie pasākumi), novērš produkta trūkumus un neatbilstības prasībām un ES standartiem tad sertificēšanas iestādes eksperti vai arī tās darbuzņēmējs veic vēl vienu pilnveidotā produkta parauga izpēti un sniedz sertifikācijas iestādes direktoram atskaiti ar ziņojumu par šā pētījuma rezultātiem , lai pieņemtu lēmumu.
 • Gadījumā, ja produkcija atbilst prasībām un ES direktīvām, sertifikācijas direktors pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta izdošanu pasūtītāja produkcijai saskaņā ar tās atbilstību produkcijai piemērotajām prasībām un ES regulām.
 • Sertifikācijas iestāde izsniedz atbilstības sertifikātu par pasūtītāja produkta atbilstību standartiem un ES direktīvu prasībām.
 • Ja ES tiesību aktos vai arī ja noteikts sertifikācijas līgumā, sertifikācijas iestāde veic periodisku pārraudzību pār pasūtītāja izpildi prasībām un ES standartiem, kā rezultātā pieņem lēmumu pagarināt atbilstības sertifikāta termiņu vai arī atcelt to.
 • Sūdzību gadījumā vai arī saņemot informāciju par pasūtītāja produkta neatbilstību prasībām un standartiem ES, sertifikācijas iestāde veic uzraudzības vizīti uz pasūtītāja uzņēmuma vai arī veic citas darbības, kas ļauj noteikt pasūtītāja produkcijas atbilstību vai neatbilstību. Produkta prasību un ES standartu neatbilstības gadījumā sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu apstādināt sertifikāta darbību līdz neatbilstību novēršanai vai arī pieņem lēmumu atsaukt atbilstības sertifikātu un par to ziņo ieinteresētās organizācijas.

 

european accreditation
eXTReMe Tracker
© 2017, International Center for Quality Certification. Visas tiesības aizsargātas.
Izstrādāts web-design.lv